The World Until Yesterday

20130216-173304.jpg

ข้อความและทัศนะที่ “ทำให้คนในสังคมเรียบง่ายกลายเป็นคนป่าเถื่อน” (Savaging Primitives) ในหนังสือ The Wrold Until Yesterday (2012) หนังสือขายดีเล่มล่าสุดของ Jared Diamond ถูกประณามจากชนพื้นเมืองในนิวกินี และกลายเป็นประเด็นถกเถียงใหญ่โตในโลกมานุษยวิทยาและนักกิจกรรมทางสังคม

ตัวอย่างข้อความที่ก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงได้แก่

“สังคมขนาดเล็กส่วนใหญ่ตกอยู่ในวังวนของความรุนแรงและสงคราม”. . . “ชาวนิวกินียินดีกับข้อดีของการมีสันติภาพที่ได้รับการรับรองโดยรัฐ ซึ่งพวกเขาไม่สามารถจัดการเองได้หากปราศจากการปกครองของรัฐ”

“Most small-scale societies (…) become trapped in cycles of violence and warfare” . . . “New Guineans appreciated the benefits of the state-guaranteed peace that they had been unable to achieve for themselves without state government.”

คำกล่าวแบบนี้แหละที่ตอกย้ำทัศนะแบบ ethnocentrism ของ “คนขาว” สร้างภาพความป่าเถื่อนให้ “คนอื่น” และสนับสนุนการใช้อำนาจครอบงำคนอื่นของคนขาว ที่สำคัญคือ ชาวนิวกินีเถียงว่า “แล้วคนเป็นแสนคนที่ตายได้ด้วยดำนาจรัฐบาลอินโดนีเซียล่ะ จะบอกว่าสังคมสมัยใหม่และอำนาจรัฐนำสันติภาพมาสู่สังคมป่าเถื่อนได้อย่างไร”

ที่ตลกร้ายคือ หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล Pulitzer Prize

บันทึกเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2556

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: